වර්ගය - Mayotte සංචාරක පුවත්

මයොට්ගේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවනතාවයන්.

නරඹන්නන් සඳහා මයෝට් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. මයෝට් යනු මැඩගස්කරය සහ මොසැම්බික් වෙරළ තීරය අතර ඉන්දියානු සාගරයේ පිහිටි දූපත් සමූහයකි. සාම්ප්‍රදායික මයෝට් සංස්කෘතිය අසල්වැසි කොමොරොස් දූපත් වලට වඩා සමීපව සම්බන්ධ වුවද එය ප්‍රංශයේ දෙපාර්තමේන්තුවක් හා කලාපයකි. මයෝට් දූපත් සමූහය කොරල් බාධක ගල්පරයකින් වටවී ඇති අතර එය ජනප්‍රිය කිමිදුම් ගමනාන්ත වන කලපුව සහ සමුද්‍ර රක්ෂිතයට රැකවරණය සපයයි.