ප්රවර්ගය - ඇමරිකානු සැමෝවා සංචාරක පුවත්

අමුත්තන් සඳහා සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති ඇතුළුව ඇමරිකානු සැමෝවා ප්‍රවෘත්ති.

ඇමරිකානු සැමෝවා යනු දකුණු පැසිෆික් දූපත් 7 ක් සහ පරමාණු ආවරණය කරන එක්සත් ජනපද භූමියකි. විශාලතම දූපත වන ටුටුයිලා අගනුවර වන පැගෝ පාගෝහි වාසය කරයි. එහි ස්වාභාවික වරාය අඩි 1,716 ක් උස රේන්මේකර් කන්ද ඇතුළු ගිනිකඳු කඳු මුදුන් වලින් රාමු කර ඇත. ටුටුයිලා, ඔෆු සහ තායි යන දූපත් අතර බෙදී ඇති ඇමරිකානු සැමෝවා ජාතික වනෝද්‍යානය වැසි වනාන්තර, වෙරළ සහ ගල්පර වලින් භූමියේ නිවර්තන සුන්දරත්වය ඉස්මතු කරයි.