ප්රවර්ගය - බොට්ස්වානා

බොට්ස්වානා වෙතින් ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

බොට්ස්වානා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. දකුණු අප්‍රිකාවේ ගොඩබිම් සහිත රටක් වන බොට්ස්වානාහි කලහාරි කාන්තාරය සහ ඔකවාන්ගෝ ඩෙල්ටා විසින් අර්ථ දක්වා ඇති භූ දර්ශනයක් ඇත. පොසිල ගංගා නිම්න සහ තණකොළ සහිත තණකොළ සහිත දැවැන්ත මධ්‍යම කලහාරි ක්‍රීඩා රක්ෂිතය ජිරාෆ්, චීටා, හයිනා සහ වල් බල්ලන් ඇතුළු සතුන් රාශියකි.