ප්රවර්ගය - මොංගෝලියාව

මොංගෝලියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා මොන්ගෝලියාවේ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. චීනය සහ රුසියාව මායිම්ව ඇති මොන්ගෝලියාව විශාල, රළු ව්‍යාප්තියක් සහ සංචාරක සංස්කෘතියක් සඳහා ප්‍රසිද්ධය. 13 වන සහ 14 වන සියවස්වල මොන්ගෝලියානු අධිරාජ්‍යයේ කුප්‍රකට නිර්මාතෘවරයා ලෙස නම් කරන ලද එහි අගනුවර වන උලාන්බාතාර්, චින්ගිස් ඛාන් (ජෙන්ගිස් ඛාන්) චතුරශ්‍රය වටා පිහිටා ඇත. Ula තිහාසික හා ජනවාර්ගික පුරාවස්තු ප්‍රදර්ශනය කරන මොන්ගෝලියාවේ ජාතික කෞතුකාගාරය සහ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද 1830 ගන්දන්තෙග්චින්ලන් ආරාමය ද උලාන්බාතාර්හි ඇත.