ප්රවර්ගය - කොමරෝස්

කොමරෝස් වෙතින් ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා කොමරෝස් සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. කොමරෝස් යනු මොසැම්බික් නාලිකාවේ උණුසුම් ඉන්දියානු සාගර ජලයේ අප්‍රිකාවේ නැගෙනහිර වෙරළට ඔබ්බෙන් වූ ගිනිකඳු දූපත් සමූහයකි. ජාතියේ විශාලතම දූපත වන ග්‍රෑන්ඩ් කොමෝර් (එන්ගසිජ්ජා) සක්‍රීය ගල්කිස්සේ වෙරළ සහ පැරණි ලාවා වලින් වටවී ඇත. කාර්තලා ගිනි කන්ද. වරාය හා මෙඩිනා අගනුවර වන මොරෝනි, කැටයම් දොරවල් සහ සුදු පැහැති කොළ සහිත පල්ලියක් වන ඇන්සියෙන් මොස්කුවී ඩු වෙන්ඩ්‍රෙඩි, දූපත් වල අරාබි උරුමය සිහිපත් කරයි.