ප්රවර්ගය - බොලිවියා සංචාරක පුවත්

බොලීවියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

බොලිවියාවේ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. බොලිවියාව යනු මධ්‍යම දකුණු ඇමරිකාවේ රටකි, ඇන්ඩීස් කඳුකරය, අටකාමා කාන්තාරය සහ ඇමසන් ද්‍රෝණියේ වැසි වනාන්තර පුරා විහිදී ඇති විවිධ භූමි ප්‍රදේශයකි. මීටර 3,500 ට වඩා එහි පරිපාලන අගනුවර වන ලා පාස්, ඇන්ඩීස් ඇල්ටිප්ලානෝ සානුවෙහි හිමෙන් වැසී ඇති ගල්කිස්ස සමඟ වාඩි වී සිටී. පසුබිමේ ඉලිමනි. පේරු හි මායිම දිගේ මහාද්වීපයේ විශාලතම විල වන වීදුරු සිනිඳු ටිටිකාකා විල අසල ය.