ප්රවර්ගය - කියුබාව

කියුබාවෙන් උණුසුම් පුවත් - සංචාරක සහ සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාස්වාදය, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතිය, සිදුවීම්, ආරක්ෂාව, ආරක්ෂාව, පුවත්, සහ ප්‍රවණතා.

කියුබාව, නිල වශයෙන් කියුබා ජනරජය, කියුබාව මෙන්ම ඉස්ලා ඩි ලා ජුවෙන්ටූඩ් සහ සුළු දූපත් සමූහයන්ගෙන් සමන්විත රටකි. කියුබාව පිහිටා ඇත්තේ කැරිබියානු මුහුද, මෙක්සිකෝ බොක්ක සහ අත්ලාන්තික් සාගරය හමු වන උතුරු කැරිබියන් දූපතේ ය.