ප්රවර්ගය - ඕස්ට්රේලියාව

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

ඕස්ට්‍රේලියාව නිල වශයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලය වන අතර එය ඕස්ට්‍රේලියානු මහාද්වීපයේ ප්‍රධාන භූමිය, ටස්මේනියා දූපත සහ කුඩා දූපත් ගණනාවකින් සමන්විත ස්වෛරී රටකි. එය ඕෂනියාවේ විශාලතම රට වන අතර මුළු භූමි ප්‍රමාණය අනුව ලෝකයේ හයවන විශාලතම රට වේ.